Právní Informace

PRÁVNÍ INFORMACE

SPRÁVCE

1. Správcem Vašich osobních údajů je Zuzana Pelková, IČO 869 259 46, se sídlem Bystřice pod Lopeníkem 321, 687 55 2. Správce při zpracování osobních údajů postupuje podle následujících právních předpisů: nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR“), zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy, zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti I. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME V případě, že nejste registrováni, pak zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete na základě Vaší objednávky, jedná se o následující údaje – identifikační (jméno, příjmení, IČO, DIČ), kontaktní (fakturační adresa, doručovací adresa, e-mail, telefonní číslo). V případě, že jste registrováni, zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete při registraci, jedná se o následující údaje – identifikační (jméno, příjmení, IČO, DIČ), kontaktní (fakturační adresa, doručovací adresa, e-mail, telefonní číslo), heslo pro vstup do systému.

II. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje zpracováváme pro tyto účely: uzavření smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR), resp. pro vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu; při objednávce jsou tak vyžadovány Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné vyřízení objednávky; poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, neboť bez poskytnutí identifikačních a kontaktních údajů není možné smlouvu uzavřít, splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR) – účetní, daňová a archivační povinnost správce,oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR) pro zasílání obchodních sdělení, jestliže správce získal Váš e-mailový kontakt v souvislosti s prodejem zboží Vaší osobě, Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR) se zpracováním osobních údajů pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů), a to v případě, že nedošlo k objednávce zboží.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH DAT

Osobní údaje jsou zpracovány na dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu nebo do doby odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH DAT

Příjemci osobních údajů jsou následující osoby: - kurýrní nebo přepravní společnost, která zajišťuje dodávku zboží zákazníkovi, jako další zprostředkovatel - společnost DEF, s. r. o. Ulice 24, 012 23 Město, IČ: 98765432, jako zprostředkovatel pro vedení účetnictví - společnost Qfaktury, Bayerova 30, Brno 602 00, Czech Republic Výše uvedená práva můžete uplatnit elektronicky prostřednictvím e-mailu: info@rossastyle.eu, nebo písemně na adresu: ROSSA Style, Zuzana Pelková, Bystřice pod Lopeníkem 321, 687 55. V případě uplatnění některého z výše uvedených práv, má správce právo po Vás požadovat jednoznačné ověření Vaší totožnosti.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zuzana Pelková, ROSSA Style IČO 869 259 46, Bystřice pod Lopeníkem 321, 68755 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.rossastyle.eu

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Zuzana Pelková, IČO 869 259 46, Bystřice pod Lopeníkem 321(dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.rossastyle.eu Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě, a to i na základě písemného dodatku. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém, slovenském, ale i v anglickém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. 2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující má povinnost zabránit zneužití údajů. 2.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy o to kupující požádal, nebo svým jednáním činí kroky, které neodpovídají obchodním zvyklostem či dobrým mravům nebo kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). 2.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o objednávaném zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. 3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), 3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

Informace o nákladech spojených s dodáním zboží

4.1. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). 4.2. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 4.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 4.4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Cena zboží a platební podmínky

5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu pouze následujícím způsobem: Převodem na účet prodávajícího, 670100 - 2203573414 / 6210 vedený u mBanky, banky (dále jen „účet prodávajícího“) 5.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 5.3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 5.4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 5.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li výslovně uvedeno jinak. 5.6. Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího. 6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář určený k reklamaci zboží, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. 6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 6.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a na základě písemné dohody ve znění dodatku přeúčtovat vyrobené zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. A zároven bude zkontrolováno celkové zboží pro přijetí a bude navrhnuto plnění ze strany prodávajícího na základě objednané služby, včetně nákladů z výrobního procesu. 6.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 6.6. Do doby nezapočatých prací cca 14 dní, může kupující oprávněně kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 6.7. V případě odstoupení od smlouvy po úhradě zaplaceného zboží a zárověn zajištěním výrobního procesu (rozumí se dodávkou materiálu) ze strany kupujícícho, budou domluveny samostané podmínky , kde vzniklou škodu kupujícímu ještě před samotným výrobním procesem kupující uhradí v plné výši dle ceny zboží. 6.8. V případě odstoupení od smlouvy po úhradě zaplaceného zboží a zárověn zajištěním výrobního procesu(rozumí se dodávkou materiálu)včteně již s výrobního procesu, pak kupující obdrží přeúčtování, včetně počtu hodin operativní výroby. Tyto náklady budou kupujícímu odečteny, jako vzniklá škoda 6.9 Kupující v je seznámen s dobou dodání zboží. V případě prodloužení doby dodání, je kupující informován. Výrobní lhůta je max. 3 měsíční.

Přeprava a dodání zboží

7.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 7.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 7.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 7.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 7.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány

Práva z vadného plnění

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). 8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 8.3. Má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží. 8.4. Se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá. 8.5. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, zboží. 8.6. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel informaci v 30- denní lhůtě narovnání. 8.7. Na základě objednávky a dořešení emailové podstaty zhotovení zakázky, kupující je povinen uhradit podíl na realizaci zakázky, neboť se jedná o formu zakázkového šití konfekce na míru. 8.8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího, nebo písemnou dohodou.

Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Kupující je povinen uhradit objednané zboží na základě vystavené faktury. Tímto nabývá vlastnictví k objednanému zboží a toto zboží mu je do 2-3 měsíců doručeno. 9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 9.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zprostředkování obchodu a služeb na základě živnostenského oprávnění.

Zásady zpracování osobních údajů

10.1. v samostatném vymezení v záložce "Informace“

Ukládání cookies

11.1. V souvislosti s Vaší návštěvou stránek www.rossastyle.eu, jsou do Vašeho počítače ukládány soubory cookies, nejsou ale následně využívány např. k reklamním účelům.

Doručování

12.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

Závěrečná ustanovení

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. 13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 13.4. Kontaktní údaje prodávajícího: ROSSA Style, Zuzana Pelková, Bystřice pod Lopeníkem 321, 687 55, email: info@rossastyle.eu V Bystřici pod Lopeníkem 25.5.2018